Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Czech radar má opět problém

Firma Czech Radar a.s., která neblaze proslula svou agresívní obchodní politikou směrem k městům a obcím, mající za následek vznik „rychlostních pastí“ na řidiče a vznik kontroverzí při měření rychlosti, čelí dalšímu problému. Jeho jím vážení vozidel za jízdy, tzv. WIM.

Zařízení WIM (weigh-in-motion) umožňuje měřit hmotnost vozidel (především nákladních) tak, aniž by řidič musel zastavit nebo dokonce zpomalit. Lze jej provádět skrytě.

V zahraničí se systémy WIM běžně používají jako informativní měřidlo. V ČR nastane evropsky ojedinělá situace, protože legislativa ČR umožňuje, díky nedávné novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích, použít WIM k dohledu nad hmotností vozidel a udělování pokut podobně jako např. radar. Systém se jmenuje WIM-E, E znamená enforcement.

První zařízení tohoto druhu v ČR bylo instalováno ve středočeské obci Zlatníky, okr. Praha-západ. Slavnostního odhalení 5.2.2008 se zúčastnil tehdejší hejtman Bendl, představitel Czech Radar Bednář a Bendlův tiskový mluvčí Kupka.

\\\" _file_store=

V tisku se objevily nadšené články, oslavující nový produkt Czech Radar a.s.

Jak však plyne z dokumentu Ministerstva dopravy, vydaného v listopadu 2009, není zatím na území ČR zařízení pro vysokorychlostní vážení, jehož údaje by se daly použít jako důkaz o přestupku v následném řízení. To je způsobeno tím, že zařízení nemají dostatečnou přesnost a nesplňují zatím podmínky nutné k tomu, aby byly stanoveným měřidlem v souladu se zákonem o metrologii. Podle téhož zákona lze k měření za účelem stanovení pokuty použít pouze stanovené měřidlo.

Doslova se v dokumentu uvádí:

Česká právní úprava tedy umožňuje, aby vysokorychlostní váhy jako váhy pro vážení silničních vozidel za pohybu pro stanovení sankcí byly stanoveným měřidlem. Tato zařízení však musí však splňovat charakteristiku uvedenou v příloze vyhlášky a musí být Českým metrologickým institutem (ČMI) schválena jako stanovené měřidlo, k čemuž dosud nedošlo. Příčinou může být nesplnění podmínky dostatečně přesného měření hodnot, příp. dosavadní nemožnost nastavení rozpětí odchylky výsledku měření, za níž již lze výsledky naměřených hodnot považovat za dostatečně relevantní ve vztahu k právnímu důsledku výsledku vážení. Schválení některého jiného či nového zařízení k dynamickému vážení ČMI jako stanoveného měřidla lze očekávat do budoucna v návaznosti na technický pokrok, popř. v návaznosti  na jednání zástupců Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu a možnostech řešení nastavení odchylky měření k zjištění relevantních výsledků měření u vah jako stanoveného měřidla.

Dokument dále konstatuje, že dosavadní WIM-E bude možné používat pouze jako informativní a nebo v kombinaci s nízkorychlostními váhami, kdy budou podezřelá vozidla odkláněna mimo komunikaci za účelem nízkorychlostního vážení pomocí stacionárního nebo mobilního zařízení (váha).

Jsme si vědomi bezpečnostních a ekonomických následků provozu přetížených zejména nákladních vozidel, na druhé straně nepokládáme za přípustný stav, kdy kraje a obce nakupují zařízení, která nesplňují technické požadavky např. na přesnost. Doporučujeme proto řidičům, aby v případě, že jim bude předložen jako důkaz o přestupku záznam z vysokorychlostního vážení, trvali na předložení ověřovacího listu měřidla, tedy dokumentu, který osvědčuje, že měřidlo bylo přezkoušeno Českým metrologickým institutem jako měřidlo stanovené.  V případě, že policie, Celní správa nebo správní orgán nebude schopen prokázat, že použité měřidlo bylo měřidlo stanovené ve smyslu §3 odst. (3) zákona o metrologii č. 505/1990 Sb, trvali na neplatnosti takového důkazu.