Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

OSBID oslovil senátory

V souvislosti s plánovaným projednáváním novely zákona č. 361/2000 Sb., která mmj. ruší značky označující úseky s měřením rychlosti, oslovil OSBID senátory.

 

Text dopisu:


Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

dovolte nám oslovit Vás v souvislosti s návrhem novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který bude v následujících dnech projednáván Senátem jako tisk č. 50, a to zejména ve věci problematiky měření rychlosti obecními policiemi, která je také předmětem této novely.
 
 
Naše sdružení opakovaně upozorňovalo na situace, kdy obecní policie zneužívaly pravomoci skrytě měřit rychlost vozidel, kterou získaly v roce 2006. Namísto preventivní činnosti v rizikových místech, jako jsou komunikace u škol nebo přechodů pro chodce, se obce rozhodly měřit tam, kde byl předpoklad maximálního výběru pokut. Tato situace nejen že nevedla k naplnění původního záměru zákonodárce, ale také snižovala autoritu obecních i republikové policie a podrývala respekt občanů k právu. Nejen u řidičské veřejnosti tyto postupy opakovaně vyvolávaly negativní reakce, což nakonec přispělo k tomu, že rozhodnutím poslanecké sněmovny mělo být obecním policiím právo měřit rychlost úplně odňato.
 
 
Právě iniciativou Senátu byly v roce 2008 nastaveny takové podmínky, které zajišťovaly rovnováhu mezi zájmem obcí zajistit přiměřeným způsobem dodržování dopravních předpisů a právem řidičů nebýt zachycován do tzv. „rychlostních pastí“, tedy míst se skrytým měřením rychlosti a současně záměrně nízko nastaveným rychlostním omezením. Obecní policie získaly zpět právo měřit rychlost a řidič měl současně právo vědět, že strážníci provádějí měření. To bylo zajištěno prostřednictvím dopravních značek IP31 a,b upozorňujících na úseky, ve kterých strážníci měří rychlost.
 
 
V novele, která je Vám nyní předkládána ke schválení, dochází k deinstalaci tohoto opatření, tedy k vychýlení nastolené rovnováhy ve prospěch obecních policií. Obce by tak opět směly měřit rychlost skrytě. Obecní policie byly však zřízeny především za účelem dohledu nad dodržováním veřejného pořádku. Pravomoc měření rychlosti jim byla udělena dodatečně, ale postupem času tato činnost převážila, v některých obcích se strážníci věnují prakticky jen výběru pokut za rychlost a parkování na úkor potřebnějších činností. Navrhovaná úprava také zvětšuje prostor pro již probíhající privatizaci výkonu státní správy, kdy obce přenechávají prokazování přestupků soukromým subjektům za obvykle nadpoloviční podíl na vybraných pokutách. Uvažte pečlivě, zda je správné takové tendence dále podpořit.
 
 
Vzhledem k poznatkům, které shromáždilo naše sdružení v minulosti a některým aktuálním informacím z jednání zastupitelstev některých obcí se obáváme, že se obce opět vrátí k praktikám, které si osvojily v období 2006 – 2008 včetně zmiňovaných excesů. Pokud je cílem měření rychlosti, aby řidiči v kritických úsecích zpomalili, pak mají dopravní značky upozorňující na probíhající měření rychlosti nepopíratelný preventivní význam. Nejedná se ani o české specifikum, jak někdy jejich odpůrci tvrdí. Stacionární radary jsou označeny dopravními značkami mimojiné ve Velké Británii, Francii, nejnověji v Polsku, v Rakousku musejí být dopravními značkami označena úseková měření. Odpůrci označení měřených úseků také nepředložili žádná fakta, která by prokazovala, že označování měřených úseků má negativní vliv na bezpečnost dopravy, dostupné údaje o počtu dopravních nehod ani porovnání stavu před a po zavedení dopravních značek tomu nenasvědčují.
 
 
Žádáme Vás proto o pečlivé zvážení těchto argumentů při Vašem rozhodování o tomto návrhu zákona, jeho odmítnutí a navrácení Poslanecké sněmovně.