Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Věrohodnost příliš horlivého dopravního policisty jako svědka

Přinášíme krátký komentář k dalšímu zajímavému rozsudku Nejvyššího správního soudu. Na stránkách NSS (www.nssoud.cz) jej lze nalézt pod číslem 7 As 83/2010 a týká se situace, kterou patrně mnoho z nás zná.

4. 11. 2008 prováděla policejní hlídka ve složení nstržm. H. a stržm. H. výkon služby v obci Pačlavice. Při projíždění obcí spatřila hlídka v  h vozidlo Fiat Ducato

V dané věci proti sobě stály dvě verze skutkového stavu. Podle verze založené na výpovědích policistů držel stěžovatel při řízení vozidla v levé ruce mobilní telefon. Podle verze založené na tvrzení stěžovatele telefon v ruce nedržel. Správní orgán vyslechl řidiče Ducata a policisty jako svědky, řidič namítal, že měl ve voze handsfree sadu a dále že jej policisté při dané pozici vozidel nemohli vůbec vidět.

Řidič měl v levé ruce u levého ucha držet mobilní telefon a když spatřil hlídku měl telefon odložit. Při sdělení, že byl hlídkou viděn jak při řízení motorového vozidla telefonuje, uvedl, že hovorové zařízení v ruce držel, ale netelefonoval, pouze si četl SMS zprávu. Řidič byl hlídkou seznámen s tím, že přestupkem je i držení telefonu v ruce. Poté policisté provedli důslednou kontrolu technického stavu a povinné výbavy vozidla (zahrnující mmj. demontáž rezervy ze spodní části karosérie vozu) a řidič byl podroben dechové zkoušce přístrojem Dräger s negativním výsledkem. Když byl řidič seznámen s tím, že za výše uvedený přestupek je stanovena bloková pokuta 1000 Kč, sdělil hlídce, že s přestupkem nesouhlasí, že telefon v ruce nedržel a že má právo na změnu výpovědi.

Řidič se obrátil na soud, který rozhodl v jeho neprospěch. Tento rozsudek napadl kasační stížností.

NSS konstatoval mmj:

–  v řízení o přestupku se nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existujeli pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že skutkový děj se odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo).

– úřední záznam o tom, že byl spáchán přestupek a kdo je z jeho spáchání podezřelý, poskytuje správnímu orgánu pouze předběžnou informaci o věci a nelze jej považovat za důkazní prostředek. K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží svědecká výpověď osoby, která úřední záznam sepsala, nikoli tento záznam

–  policistu lze považovat za nestranného svědka tehdy, neníli žádným způsobem motivován, ať již negativně či pozitivně, aby jeho svědectví vedlo k určitému výsledku daného řízení.  To např. znamená, že pochybnost o nestrannosti policisty jako svědka může vzniknout tehdy, jeli policista hodnocen, a to přímo nebo nepřímo, skrytě či oficiálně, podle toho, s jakou úspěšností se mu daří dosahovat postihu jednotlivců za přestupky nebo jiná protiprávní jednání. Jeli tedy chválen či odměňován v případě, že se mu daří zjistit a odhalit vysoký či nadprůměrný počet přestupků, anebo je naopak kritizován či penalizován, nedaříli se mu to.

– v daném případě však existuje pochybnost, zda policisté byli skutečně nezaujatými svědky, jak nasvědčuje jejich postup při kontrole řidiče, kterého zastavili pro držení mobilního telefonu v ruce za jízdy, ale následně prováděli kontrolu výbavy vozidla, což mohlo být vedeno snaho u řidiče „něco objevit“ a potrestat jej i za situace, kdy se postih za držení mobilního telefonu jevil policistům nejistý

– NSS dále napadl nedostatečnou činnost správního orgánu při dokazování, zda to, co řidič držel, byl skutečně telefon a zda jej svědci – policisté mohli vidět. Krajský soud tento stav aproboval, aniž by důkaz označil jako nepřezkoumatelný.

Celý poměrně rozsáhlý rozsudek najdete pod číslem 7 As 83/201063 na stránkách Nejvyššího správního soudu (www.NSSoud.cz) nebo tady v pdf.