Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Úřady připisují řidičům body neoprávněně

Naše sdružení zaznamenalo v poslední době dva případy, kdy byly řidičům připsány body za přestupek v rámci bodového hodnocení přestupků, přitom ale nebylo o přestupku ještě pravomocně rozhodnuto. Takový postup je nesprávný, protizákonný a odporuje smyslu bodového systému, kdy je možné body přidělit pouze na základě uzavřeného přestupkového řízení.
1. Řidič vozidla Iveco jel dne 29. 4. 2010 na silnici II/602 v obci Nový Hubenov rychlostí 85 km/hod.; nejvyšší dovolenou rychlost v obci 50 km/hod. tedy překročil o 35 km/hod. Navíc dle Policie ČR řídil vozidlo, aniž by v té době byl držitelem řidičského oprávnění. Případem se zabýval Nejvyšší správní soud, celý rozsudek lza nalézt na stránkách NSS pod číslem 1 As 60/2011-64. Přitom vyšlo najevo, že jsou započítány i body za přestupek, který řešil Městský úřad Blatná a který k tomuto datu nebyl ještě pravomocně uzavřen.
 
2. V tomto případě, který publikoval server Idnes, zpochybnil řidič svůj podpis na pokutovém bloku a tím také, že byl ochoten přestupek řešit na místě; spis o přestupku se nenašel, přesto mu bylo připsáno 5 bodů. Ohledně sporného podpisu, Krajský soud ověřil jeho správnost konstatováním, že je „typově shodný“ s podpisem na žalobě, tu však podepsal řidičův zástupce a nikoli řidič. I v tomto případě byly body připsány za přestupek, o kterém byly pochybnosti a nebyl ještě pravomocně uzavřen, byť z jiného důvodu.
Toto jsou pouze dva případy, o kterých rozhodoval NSS v poslední době. Lze očekávat, že takových případů bude více a jedná se o pomyslnou špičku ledovce, protože jen málo řidičů je ochotno rozpory na bodovém kontě eskalovat k Nejvyššímu správnímu soudu. Protože úřady nemají za povinnost o stavu bodového konta informovat, lze se domnívat, že většina podobných nesrovnalostí projde zcela nepovšimnuta. O příčinách takového stavu lze jen spekulovat, může jím být nepořádek na úřadech nebo zájem maximalizovat počet uzavřených přestupků, případně nepřípustné zjednodušování si práce na straně úředníka.
 
V souvislosti s uvedeným rozsudkem NSS, který je publikován pod číslem jednacím As 2/2011-93 (plné znění na www.nssoud.cz) vyslovil v odkazovaném článku na idnes.cz úředník magistrátu Rychetský obavy z nemístného zkomplikování administrativy, ale současně nehodlal sdělit, v čem ty komplikace vidí, aby neposkytl návod ostatním řidičům, kteří mají podobný problém a rovněž pochybují o tom, zda podepsali na místě pokutový blok. Podle našeho názoru je takové chování úředníka nepřípustné. Úředník Rychetský by se měl přednostně zaměřit na to, aby postupy na jeho odboru byly v pořádku. Úředník Rychetský reaguje na následujicí věty v rozsudku:
 
Pokud krajský soud vystaví své závěry na předpokladu, že souhlas s projednáním přestupku v blokovém řízení byl dán, musí se současně vypořádat s námitkami žalobce tento souhlas zpochybňující.
 
Pokud má krajský soud za to, že stěžovatel s projednáním přestupku v blokovém řízení projevil souhlas, pak musí jeho námitky přezkoumatelným způsobem vyvrátit. V projednávané věci stěžovatel zpochybňuje formální náležitosti správního aktu, na který se vztahuje presumpce správnosti, krajský soud je tedy povinen posoudit, zda tvrzení stěžovatele jsou způsobilá a dostatečná k vyvrácení tohoto předpokladu, a svůj závěr řádně odůvodnit.
 
K tomu, aby přestupek mohl být vyřešen pokutou a na místě, je nutný souhlas řidiče. Úřad musí podle soudu být schopen zajistit přezkoumatelnost tohoto aktu, tzn. že pokutový blok podepsal skutečně řidič a podpis nebyl později padělán například strážníkem. V tomto případě toho úřad nebyl schopen (mmj. i kvůli chybějícímu spisu), ale obecně tento problém může nastat i v kterémkoli jiném případě.
 
Vyzýváme proto řidiče, aby neopomněli jednou ročně zkontrolovat stav svého bodového konta a podali odvolání pokaždé, když mají pochybnosti, nejen když jim hrozí odebrání ŘP.
 
Nadále silně doporučujeme řidičům vždy nesouhlasit s projednáním přestupku na místě a neplatit pokutu, tedy trvat na projednání přestupku ve správním řízení. Zaplacením pokuty se řidič připravuje o možnost použití řádných i mimořádných opravných prostředků, jako je odvolání nebo obnova řízení.
 
Doporučujeme také vzít na vědomí tuto starší informaci, kterou jsme publikovali na jaře tohoto roku a která reaguje na podobný problém.