Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Novela zákona č. 56/2001 Sb.

Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona č. 56/2001, který stanovuje podmínky registrace a schvalování vozidel a upravuje zákonný rámec STK a měření emisí. Zákon znamená ve všech ohledech zpřísnění a především zdražení těchto úkonů.

Seznam změn zákona je velmi obsáhlý a proto se soustředíme na jeho nejdůelžitější body:

– dosavadní vlastník vozidla bude povinen do 10 pracovních dnů od uskutečnění jeho prodeje nechat změnu vlastnictví zapsat do registru. Nový vlastník je poviněn do 10 pracovních dnů od prodeje zaregistrovat na sebe. V případě nerespektování tohoto ustanovení hrozí každému pokuta 5 – 50 tis. Kč.

V mezičase mezi „odhlášením“ a „přihlášením“ bude vozidlo v režimu dočasné registrace. Jeden akt změny vlastníka se tak rozpadá na dva úkony a není nám tč. zcela jasné, zda také bude rezultovat v dvojí úhradu poplatku.

– podpisy na žádosti o zaregistrování vozidla na nového vlastníka v případě prodeje, v případě provedení registrace na základě plné moci provedení registrace musejí být podpisy vlastníka, zmocnitele úředně ověřené. Úředně ověřené podpisy lze nahradit osobním souhlasem na místě nebo elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu

– registrační značka bude přenosná z vozidla na vozidlo. V případě, že vlastník vozidla nebude přenos značky na jiné vozidlo požadovat, uvedená kombinace znaků může být přidělena jinému vozidlu.

zvyšují se správní poplatky za zapsání osobního automobilu do evidence motorových vozidel z 800 Kč na 1400 Kč. Vydání tabulky registrační značky bude stát 300 Kč za kus. Za vydání další registrační značky k již existujícím, např. za účelem umístění tabulky na nosič kol, bude úřad požadovat 600 Kč za kus.

– lze si zažádat o vlastní kombinaci znaků na registrační značce. Ta nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo třídní nenávist název nebo zkratku orgánu státní správy, zastupitelského sboru nebo územního samosprávného celku, státu apod. Poplatek za takovou značku bude 5000 Kč. Na způsobu, jakým se vyrábějí registrační značky, se přitom nic nemění, ty jsou zajišťovány nadále organizací, kterou stanovuje Ministerstvo dopravy.

– vozidlo může být trvale vyřazeno z registru, pokud bylo předáno zařízení k likvidaci autovraků nebo zaniklo v důsledku havárie. Současný stav, kdy je možné vozidlo „odhlásit“ z důvodu toho, že už dále nebude používáno jako vozidlo, nebude nadále možný. Dokladem o zničení vozidla havárií nebo živelnou událostí bude záznam od policie nebo pojišťovny.

– vozidlo bude možné vyřadit z registru na nějvýše 12 měsíců v režimu dočasného vyřazení. Nově se zavádí institut dlouhodobého vyřazení vozidla z registru, které je ohraničeno lhůtou 5 let. Dlouhodobé vyřazení je bude možné i z moci úřední, vznikne např. z důvodu neuzavření nové pojistné smlouvy o povinném ručení do 14 dnů od ukončení platnosti smlouvy předchozí. V režimu dlouhodobého vyřazení dává zákon obecnímu úřadu právo kontrolovat jeho umístění a účel využívání. Během kontroly je vlastník vozidla povinen poskytovat úřadu součinnost. Praktickým důsledkem tohoto ustanovení je, že pokud vlastník vozidla např. neuhradí povinné ručení a později svou chybu napraví, musí s vozidlem absolvovat STK, a to i v případě, že se jedná o vozidlo mladší 4 let.

– stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla nesmí být pozměňován a do počítače ujeté vzdálenosti nesmí být zasahováno s výjimkou jeho opravy nebo výměny prováděné oprávněným pracovníkem opravny silničních vozidel. Výměna nebo oprava počítače ujetých kilometrů v domácích podmínkách se tak stává nezákonnou.

STK vyrozumí obecní úřad (viz dále, informační systém) o vozidlech, na kterých byla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada. Vlastník nebo provozovatel pak mají 30 dnů na odstranění takové závady. Pokud uživatel závady v této lhůtě neodstraní, úřad rozhodne o technické nezpůsobilosti vozidla. Takové vozidlo pak nebude možno provozovat.

– všichni provozovatelé STK budou povinni připojit se na jednotný informační systém provozovaný státem. Jeho správcem je ministerstvo. Veškeré úkony související s provedenou prohlídkou budou zaznamenány v tomto systému. Stálý přístup do tohoto systému bude mít Policie České republiky, krajské a obecní úřady.

– při evidenční kontrole bude vydán protokol, ve kterém budou zaznamenané všechny předtím zjištěné stavy stavu počítače ujetých kilometrů. To znamená, že stát bude po schválení tohoto návrhu disponovat údaji o počtu ujetých kilometrů pro každý automobil.

– zákon stanovuje nové požadavky na vzdělávání zaměstanců STK (např. pravidelné školení kontrolních techniků) a stanovuje další požadavky pro jejich administrativu. Dá se navíc předpokládat, že dojde i k novelizaci prováděcí vyhlášky, která stanovuje vybavení STK. To se odrazí ve vyšších cenách technických prohlídek. V důvodové zprávě konstatuje ministerstvo, že se bude jednat maximálně o jednotky procent.

Vozidla zaragistrovaná podle současné právní úpravy nebude nutné přeregistrovávat.

Předkladatelé očekávají, že předpis vstoupí v platnost 1.7.2012.