Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Odvrácená strana pomníku

Veřejná sbírka neproběhla korektně

Co se zde odehrálo? Rekapitulujme v bodech:

–       Občanské sdružení Auto*Mat, o.s., vypsalo dne 17.1.2013 veřejnou sbírku na stavbu pomníku nazvaného „Bike to heaven“. ( http://goo.gl/hRI9cP )

–       Na transparentním účtu, vedeném u Fio banky, a.s. pod číslem 2100063331/2010 se relativně rychle sešlo 270 215, 96 Kč. Zde je nutné zdůraznit, že se jednalo o sbírku vypsanou výlučně na stavbu pomníku a nikoli například na provozně-ekonomické zajištění sdružení Auto*Mat, o.s.

–       Dále organizátoři stavby pomníku přijali plnění v podobě služeb se stavbou pomníku přímo spojených, např. sochař Kintera přislíbil svou bezplatnou účast, vztyčení lampy přislíbila firma Eltodo provést zdarma, atd.

–       Vztyčení pomníku bylo přislíbeno na jaro 2013, vzhledem k relativní realizační jednoduchosti takové stavby nebyly očekávány výraznější průtahy.

–       Ve skutečnosti byl pomník vztyčen za hojné účasti novinářů a cyklistické veřejnosti až v pátek 6. září 2013. Média informovala o vztyčení pomníku, avšak nezodpovězené otázky ohledně netransparentního financování zamlčela.

–       Dispozice s částkou převyšující čtvrt milionu korun proběhla jednorázově a s výrazným předstihem oproti jak plnánované, tak i skutečné realizaci avizovaného záměru. Na transparentním účtu tyto peníze nefigurijí již od 30.1.2013, dárci se tak dosud nedozvěděli, kam jejich peníze vlastně směřovaly nebo možná dosud směřují.

–       Sdružení Auto*Mat, o.s. v tuto chvíli se zarážející tvrdošíjností nepodniká zdánlivě samozřejmé kroky. Například by bylo na místě očekávat, že v okamžiku vzniku prvního podezření a veřejné (internetové) diskuse na toto téma, Auto*Mat, o.s., okamžitě nebo přinejmenším bez zbytečného prodlení pořídí kopie faktur a veřejně je vystaví (nejpravděpodobněji na svém webu), což se nestalo dosud. Ze strany představitelů sdružení Auto*Mat, o.s. proběho pouze zcela neoficiální a nepříliš uspokojivé vysvětlení, zahrnující konstatování, že pomník je rozpracován v přesněji nedefinované lokalitě v Uhlířských Janovicích, kde jej lze shlédnout. Arogantní komunikaci pořadatelů sbírky s přispěvateli lze dohledat např. zde: http://goo.gl/1GFNLi

–       Při výplatě nákladů, spojených se záměrem, financovaným formou veřejné sbírky na transparentní účet, je nepochybně logické očekávat, že jednotlivé platby spojené s prováděním avizovaného záměru (přičemž podle dostupných informací mělo dojít k platbám jen za paladium a dopravu sloupu do Prahy, vše ostatní bylo údajně poskytnuto zdarma a veškerý budoucí servis bude díky aktu daru směrem k městu hradit daňový poplatník) budou hrazeny přímo z transparentního účtu tak, aby byly účel i výše jednotlivých plateb pro dárce zřejmé a dohledatelné, jak jest ostatně účelem transparentního účtu.

–       Po úhradě veškerých výdajů, nezbytně spojených se stavbou památníku, by logicky mělo následovat vyúčtování a rozhodnutí, jak naložit se zbylými prostředky (např. věnovat je na nějaký nejlépe předem oznámený veřejně prospěšný účel).

–       Organizátor sbírky slibuje transparentní vyúčtování v budoucnu, avšak zákon o veřejných sbírkách jasně stanovuje povinnost vyúčtovat sbírku neprodleně. Zatímco organizátor účelově oficiální ukončení sbírky odsouvá, není nejmenších pochyb o faktickém ukončení sbírky na pomník, který je již plně realizován.

Na základě v. u. skutečností lze definovat tři okruhy selhání, k nimž při provádění veřejné sbírky a realizaci na ni navázaného záměru buď došlo zcela nepochbně, nebo je lze předpomkládat s pravděpodobností, hraničící s jistotou:

1)     S finančními prostředky, transparentně vybranými od dobrovolných dárců, bylo nebo dosud je nakládáno výrazně netransparentně. Představitelé sdružení Auto*Mat, o.s., v několika veřejně přístupných internetových diskusích, tuto skutečnost odmítali jakkoli komentovat.

2)     Spolu s výrazně netransparentním průběhem nakládání s prostředky veřejné sbírky je také nápadný časový nesoulad mezi dispozicí s prostředky a skutečnou realizací plánu, kdy plánovaný pomník byl vztyčen s výrazným zpožděním, navzdory skutečnosti, že se technicky, technologicky ani formálně nejednalo o výrazně komplikovaný záměr. Je těžké byť i jen odhadovat, jak bylo nakládáno s prostředky, vybranými od dárců, oněch přibližně osm měsíců, v každém případě jednalo-li by se o prostředky,  pocházející například z běžného spotřebitelského úvěru, pak by jen samotné úroky za tuto dobu dosahovaly hodnoty okolo 20 tisíc Kč.

3)     Lze diskutovat i o nákladnosti deklarovaného záměru vzhledem k hodnotě vybraných prostředků. Nefinanční plnění, přijatá sdružením Auto*Mat, o.s., dosahují cca 75 % hodnoty celé operace, lze tedy předpokládat, že nevyužité prostředky budou tvořit poměrně značnou část výtěžnosti celé veřejné sbírky. Plán na naložení s těmito prostředky dosud nebyl nikde oficiálně deklarován, stejně jako předpokládaná, odhadovaná či dokonce kalkulovaná hodnota v. u. přebytku.

 

Bez ohledu na to, zda je konání Auto*Mat, o.s. v souladu se zákonem či nikoliv, je takovýto postup financování a komunikace ve věci veřejné sbírky přinejmenším neseriózní, což je vhodné ve veřejné diskusi neopomínat.