Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

NSS: Řidič musí mít možnost obrany

Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím 9 As 25/2010 – 44 poukázal na nemístné zjednodušování si práce správními úřady a umožnil řidiči efektivně se bránit proti odebrání ŘP na základě neprůkazných důkazních materiálů.

Stěžovatel Ing. M.V. napadl kasační stížností rozhodnutí krajského soudu, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí  Městské policie Jablonec n./N. Tímto rozhodnutím byla řidiči uložena pokuta ve výši 1000Kč za překročení max. dovolené rychlosti stanovené na 30 km/h. Krajský soud své rozhodnutí odůvodnil tak, že se jedná o věc nespornou, protože MP eviduje přestupkové řízení, které bylo řešeno na místě blokovou pokutou.

Stěžovatel uvedl, že byl libereckým magistrátem vyzván k odevzdání ŘP, protože dosáhl 12 bodů v bodovém systému. Opatřil si proto výpisy z bodového konta a z nich se dozvěděl, že je v nich mimo jiné evidováno výše uvedené rozhodnutí. Stěžovateli nebylo toto rozhodnutí však vůbec známo, nebylo mu ani známo, že by bylo vedeno blokové řízení a byl jeho účastníkem.  Ze zjištění krajského soudu (tedy že existuje záznam o přestupku a byla uhrazena pokuta) podle něj jednoznačně nevyplývá, že se přestupku skutečně skutečně účastnil.  Krajský soud měl podle jeho názoru zkoumat věc z věcné stránky, tedy zjišťovat, jaká situace skutečně nastala. Blokové řízení označil za nicotné proto, že jednoznačně nedokládá jeho souhlas s blokovým řízením.

Soud dal této argumentaci za pravdu částečně. Pokud obviněný z přestupku souhlasí s blokovou pokutou, pak není možné využívat opravné prostředky, a to včetně projednání před soudem. V tomto případě je právě tento souhlas rozporován. S touto námitkou se podle NSS krajský soud nevypořádal. I když byla podle záznamu MP ověřena totožnost řidiče podle OP, nepodařilo se za daného stavu přezkoumatelnosti důkazů najít důkaz o tom, že s blokovým řízením souhlasil.

NSS vrátil případ ke krajskému soudu, který se nyní bude muset vypořádat s věcnou stránkou domnělého přestupku, kdy řidič-stěžovatel tvrdí, že se jej nedopustil a tudíž ani nedal s blokovým řízením souhlas.

Uvedený postup představuje efektivní způsob obrany řidiče v případech, kdy správní orgány uzavírají přestupky bez řádné dokumentace nebo dokonce bez řádného průběhu přestupkového řízení. Praxe, kdy úřad pouze pošle oznámení o dosažení limitu a námitky řidiče smete s odkazem na policejní protokol, tímto končí.

Rozhodnutí z 12.8.2010 najdete pod číslem jednacím 9 As 25/2010 – 44 na stránkách www.nssoud.cz

Ke stažení:

9 As 25_2010 – 44 z www.nssoud.cz