Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Policie začne nařizovat mimořádné STK

Podle tvrzení některých policejních velitelů začne Policie ČR využívat své pravomoci, kterou získala při loňské novele zákona o silničním provozu. Policista tak může nařídit řidiči, aby zajel k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka nebude větší než 8 kilometrů. V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady hradí náklady na provedení kontroly řidič.

Policie počítá s tím, že na STK tímto způsobem odešle 30 000 vozidel a v 30% případech bude muset kontrolu zaplatit. Počítá se s výdaji ze státního rozpočtu ve výši 8,4 miliónu Kč. Ve skutečnosti bude tato částka vyšší.Ministerstvo dopravy vydalo 6. března 2012 prováděcí předpis, který k dnešnímu dni (1.4.2012) nebyl k nalezení na stránkách Ministerstva dopravy ani v aplikaci pro sledování probíhajících legislativních prací. Vyhláška stanoví postup při provádění tzv. technické silniční kontroly (dále TeSK). TeSK je oprávněn provádět policista nebo celník.Podle této vyhlášky TeSK probíhá za účelem zjištění technického stavu po dobu nezbytně nutnou. Provádí se formou vizuálního posouzení stavu údržby, kontroly osvědčení o registraci vozidla a ověření výsledku pravidelné technické prohlídky a dalších kontrolních úkonů. Provádění TeSK se tak řídí podle vyhlášky č. 302/2001 Sb., která upravuje provádění STK, s výjimkou kontrol brzd a emisí.Je-li kontrolní úkon prováděn metodou vizuální kontroly, rozumí se tím zejména prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické
prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení.

Součástí TeSK může být i prohlídka na STK, ta se provádí v případě, že policista nebo celník má důvodné pochybnosti ohledně technické způsobilosti vozidla. Tato část TeSK zahrnuje kontrolní úkony, nezbytné pro ověření technické způsobilosti vozidla v rozsahu, v jakém má o ní policista nebo celník důvodné pochybnosti.

Cena TeSK pro osobní vozidla je stanovena na 500 Kč.

O provedené TeSK vy staví policista nebo celník doklad.

Podle našeho názoru představuje tato právní úprava nepřiměřené rozšiřování pravomocí státních orgánů. Zejména nepřípustné pak je, aby policista jakkoli manipuloval s vozidlem za účelem „fyzického prověření ovládání“. Zákon, tedy předpis vyšší právní síly stanoví jednoznačně, kdy smí policista provádět prohlídku vozidla a k manipulaci s vozidlem, jeho částmi nebo ovládacími prvky jej nic neopravňuje.

Pravomoc, kterou policie získala, je silně nevyvážená v neprospěch řidiče. Řidič tak nemá žádnou zákonnou ochranu před nekorektním postupem policie nebo STK, zvláště poté, kdy by STK s policisty spolupracovala a tímto způsobem zvyšovala svoje tržby. Policista je při provádění první vizuální části prohlídky v pozici samosoudce a většinu kontrolních bodů hodnotí na základě vlastního úsudku, přičemž pravděpodobně nemá narozdíl od technika STK dostatečnou kvalifikaci pro prohlídky a posuzování stavu vozidel. V takovém případě doporučujeme řidičům, aby nechali prokazatelným způsobem zaznamenat svůj nesouhlas s průběhem a výsledkem kontroly včetně jména a služebního čísla policisty, odmítli podepsat protokol (příloha č. 2 vyhlášky) a trvali na projednání eventuálního přestupku před správním orgánem.

V následujících měsících budeme sledovat, jakým způsobem policie novou pravomoc využije. Obracíme se proto i na vás, řidiče, abyste v případě nepříjemností a sporů s policií uvědomili naše sdružení.

P.S.

Toto v žádném případě není apríl, to je nejnovější záměr Ministerstva dopravy a Policie, jak se postarat o naši bezpečnost.