Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Padesátka na Strakonické? Proč?

Dopravní odbor pražského magistrátu snížil maximální dovolenou rychlost v Praze 5 v úseku mezi Lahovičkami a Malou Chuchlí z původních 80 km/h na 50 km/h. Toto opatření zdůvodňuje ochranou obyvatel okolních domů před hlukem. Aby městská pokladna nepřišla zkrátka, je současně v tomto úseku současně provozováno úsekové měření rychlosti. Naše sdružení požádalo magistrát o poskytnutí některých informací týkajících se této změny místní úpravy a poskytnuté informace nás rozhodně nepřesvědčily a tom, že toto opatření je správné.

  1. Dotazovali jsme se, jaký konkrétní podnět vedl k tomuto opatření. Jednoznačné odpovědi jsme se bohužel dosud nedočkali. Odbor dopravních agend MHMP nám sdělil, že dříve realizované zvýšení rychlostního limitu o 30 km/h, tj. na 80 km/h bylo opakovaně napadáno obyvateli přilehlých obytných lokalit a hlavní město Praha je mimo to opakovaně napadáno různými subjekty v důvodu překračování hlukových limitů.
  2. V dalším textu kvantifikuje MHMP snížení hlučnosti hodnotou 3 dB, což podle vyjádření magistrátu znamená snížení akustické energie o 50%. Tím pádem shledává MHMP opatření účinným. MHMP dále uvádí, citujeme: „I kdyby v blízkosti komunikace stál jen jeden obytný dům, platí předepsané hlukové limity a realizovaná změna nejvyšší dovolené rychlosti v blízkosti zástavby je podle našeho názoru zcela opodstatněná.“
  3. Dále jsme se tázali, jaká byla zjištěna hluková zátěž v daném místě. Jako odpověď jsme obdrželi kopii výřezu hlukové mapy Prahy z roku 2007 (!). Z dokumentu není jasné, zda se jedná o výsledek početní simulace nebo výsledek měření provedeného autorizovaným subjektem. Požádali jsme MHMP o upřesnění této skutečnosti, bohužel dodnes bez odpovědi.
  4. Zajímala nás i hluková zátěž nyní po uskutečnění opatření a zde nás čekalo další překvapení. Byla nám zaslána kopie úředního měření provedeného v roce 2010 na Třídě 5. května, tedy na úplně jiném místě. MHMP zde vychází z úvahy, že pokud snížení rychlosti snížilo hlučnost tam, bude to pravděpodobně ve stejné nebo dokonce větší míře fungovat i na Strakonické.
  5. Dále nám MHMP poskytl informaci, že předmětným místem projede denně 49.850 vozidel. Počet obyvatel, kterých se bude nějak dotýkat snížení hlučnosti, je vyjádřen číslem 800. Jinak řečeno, téměř 50.000 řidičů musí zpomalit, aby 800 občanů pocítilo předpokládané a prakticky neověřené snížení hlučnosti o 0 až 3 dB.

Naše sdružení je toho názoru, že v případě Strakonické se jedná o dopravně významnou rychlostní komunikaci, která svým stavebně-inženýrským pojetím umožňuje jízdu přiměřeně vyšší rychlostí než komunikace místního významu. Zvýšení maximální dovolené rychlosti na 80 km/h je podle nás zcela na místě. Argumentaci hlučností, kterou město používá, pokládáme za účelovou. Soudní rozhodnutí ukládá městu snižovat hluk, nikoli snižovat maximální dovolenou rychlost a zhoršovat tak plynulost a bezpečnost dopravy. Stejného výsledku lze dosáhnout i jinými prostředky, například použitím silničních povrchů snižujících hlučnost, protihlukových stěn, výměnami oken přilehlých staveb a podobně. Vnímáme také sekundární účel tohoto omezení, totiž výběr peněz na pokutách od řidičů, kteří přehlédli toto nevýrazně vyznačené a neúčelné rychlostní omezení.

 

Odborníci oslovení naším sdružením dále rozporují argument magistrátu o snížení „hlukové energie“ o 50%, protože ta je určována ještě dalšími faktory než hodnotou akustického tlaku. Dále nelze přenášet výsledky měření hluku z jednoho místa na druhé nacházející se na opačném konci města, protože nenastávají stejné podmínky pro šíření i měření hluku. Tím se stávají spornými i magistrátem deklarované 3 decibely.

 

Pokud by se přesto ukázalo, že po vyčerpání všech ostatních možností je nezbytné stanovovat řidičům ještě další omezení navíc k těm mnoha omezením, se kterými se musí řidič každodenně vypořádat, a narušovat bezpečnost a plynulost dopravy jednostrannými a nesystémovými opatřeními, měl by magistrát být schopen předložit relevantní a nepochybné argumenty vycházející ze skutečné a aktuální situace, a nikoli z pět let starých analýz. Zvolený přístup MHMP pokládáme za neseriózní, vystavěný na cestě nejmenšího odporu, nikoli na cestě nejmenšího zla. Úředníci si správně uvědomili, že řidiči často představují mlčící většinu, která snáší různá omezení a šikanu mlčky bez větších projevů nespokojenosti, a vyřešili problém jednostranně k jejich tíži.

 


Aktualizace k 31.7. – Zlobivý billboard bude zakryt

Reklamní agentura, která poskytla plochu pro umístění motivu, se podle vlastního tvrzení „dostala do problému s Dopravní policií“, protože billboard obsahuje dopravní značení.

Nehodláme zatahovat reklamní agenturu do sporu s policií, proto jsme souhlasili s tím, že agentura billboard zakryje do doby, než opatříme jiný, samozřejmě takový, proti kterému nebude policie nic namítat.

V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je sice zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zamenit s dopravní značkou, na druhé straně nepředpokládáme, že by bylo možné billboard zaměnit s dopravní značkou. Pokud podle názoru Policie České republiky toto někomu hrozí, bylo by nutné rovněž zakrýt všechny billboardy pojišťovny AXA.

Aktualizace k 5.8.2012

Od soboty je vylepena „učesaná“ verze zlobivého billboardu s tachometrem, namísto dopravní značky.