Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Cyklogenerel Prahy 3: Co bude znamenat pro vás?

Připravili jsme pro vás několik informací, jaký je účel dokumentu zvaného Cyklogenerel, co je jeho obsahem a jaké dopady do života občana Prahy 3 lze očekávat.


Co je „cyklogenerel“?

Cyklogenerel je koncepční dokument, který popisuje soubor opatření směřujících k tomu, aby na území MČ Praha 3 byly vytvořeny příznivější podmínky pro cyklistiku. To se děje, až na malé výjimky, na úkor uživatelů jiných druhů dopravy, a to především individuální automobilové dopravy, ale také chodců a prakticky se nedotkne MHD. Protože je cyklogenerel koncepční materiál a podklad pro další detailní plánování jednotlivých záměrů, záleží jen na politickém vedení MČ, v jaké míře a kdy se bude realizovat.

Textovou část cyklogenerelu najdete na webu městské části Praha 3 zde

Grafickou část cyklogenerelu najdete na webu městské části Praha 3 zde

Zjednodušeně řečeno, cyklogenerel popisuje, jak omezit individuální automobilovou dopravu a preferovat cyklistiku. Je to jednostranný dokument, který se ostatními druhy dopravy nezabývá a vlivy preference cyklistiky na další druhy dopravy popisuje mlhavě, neurčitě a především jednostranně.

Jaká je dělba přepravní práce na Praze 3?

43% Pražanů cestuje hromadnou dopravou, 33% autem, 23% pěšky a 1% na kole. Tyto údaje platí pro celou Prahu (zdroj: TSK). Nemáme důvod se domnívat, že by Žižkov z tohoto rámce vybočoval. Cyklogenerel je tedy opatřením zaměřeným na výrazně menšinovou skupinu.

Na stránce 17 uvádí autor Cyklogenerelu: Množství detekovaných průjezdů cyklistů za den v obou směrech dohromady se pohybuje od několika stovek v sezoně po několik desítek mimo sezonu. Z dostupných dat a jejich rozložení v čase je pak zřejmé, že se jedná zejména o rekreační provoz.

Dále: V případě, že budou dobudována další napojení (…), lze předpokládat několikanásobný nárůst provozu na stezce a podstatné zvýšení podílu dopravy oproti rekreaci. Ani po zavedení opatření, které cyklogenerel navrhuje, nepřesáhne podíl cyklistiky na dělbě dopravní práce řád jednotlivých procent.

Jezdíte autem?

V případě, že by byla zcela zavedena opatření popsaná v Cyklogenerelu, pro užívatele individuální automobilové dopravy se změní se zejména následující:

1. Ulice vyznačené v mapce níže zeleně (spojitou i přerušovanou čarou) by byly určeny pouze pro bezmotorový provoz. Byly by osazeny značkami „Pěší zóna“ nebo „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel.“ Do takto označených ulic by nebylo možné vjíždět, a to ani za účelem dopravní obsluhy, a samozřejmě ani parkovat.  To se týká například ulic Olšanské, Izraelské, Slavíkovy a dalších.

Mapka - bezmotorové zóny, zdroj: Cyklogenerel Prahy 3

2. Ulice vyznačené v mapce výše zlutou přerušovanou čarou by byly výhledově tzv. „cyklistickými ulicemi“. Naše legislativa tento pojem nezná, cyklegenerel uvádí na str. 45 tento popis: „zavádí další práva pro cyklisty (jízda nakole uprostřed vozovky) a povinnosti pro ostatní řidiče (zákaz předjíždění cyklistů) s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu“. Takovou ulicí lze osobním autem s problémy projet, pravděpodobně by bylo možné i parkovat. To by se týkalo především průjezdních ulic směřujících směrem od západu na východ: Lucemburská, Jeseniova + Za Žižkovskou vozovnou + Zelenky Hajského, Kubelíkova, Slezská, Šrobárova + U Vinohradského hřbitova,  Pod Lipami + Osiková, V Zahrádkách.

3. Ve všech ulicích vyznačených v následující mapce modře by byla prostřednictvím dopravních značek omezena maximální povolená rychlost na 30 km/h (tzv. tempo 30). To by se týkalo prakticky všech ulic na Praze 30 s výjimkou průjezdních úseků. V této souvislosti lze počítat s dopravně inženýrskými opatřeními, které budou mít za účel snížení rychlosti zajistit (například příčné prahy, boule a retardéry) a také vynucování tohoto omezení, například formou měření rychlosti a pokut.

Mapka - Tempo 30/20, zdroj: Cyklogenerel Prahy 3

4. V ulicích označených v téže mapce zeleně by byla nejvyšší povolená rychlost dále snížena na 20 km/h.

5. Zhruba ve stejném rozsahu by byl zaveden obousměrný provoz pro cyklisty.

6. Zřizování a rozšiřování zón placeného stání (viz strana 39, 57 a další)

Domníváme se, že tento výčet není zdaleka úplný. Lze předpokládat další opatření a jejich důsledky, jako například úbytek parkovacích míst v bezmotorových zónách i mimo ně (protože obyvatelé „bezmotorových“ ulic nebudou mít kde zaparkovat) a dále aplikaci v generelu neurčených a zatím blíže neurčených opatření v rámci „dopravního zklidňování“, která zatím nejsou rozpracována a která budou předmětem jednotlivých navazujících projektů.

Další omezující opatření jsou cyklogenerelu různě skryta. Například na straně 41 uvádí zpracovatel různé varianty dopravního značení, které by vedly k redukci parkovacích míst (tzv. obytné zóny).

Pokud se dopravujete autem, očekávejte tedy především rostoucí počet příkazů, zákazů a omezení, které ve svém výsledku zhorší dopravní obslužnost přinejmenším části Žižkova a zkomplikují Vaši cestu domů. Dále zhoršení dostupnosti „bezmotorových“ ulic pro zásobování (s dočasným vjezdem vozidel dopravujících zboží a služby se v Cyklogenerelu zřejmě nepočítá) a tím v podstatě s vymizení podnikání ve „zklidněných“ zónách. Kvůli prvkům dopravního zklidňování, jako jsou příčné prahy, retardéry a „boule“, se zhorší dostupnost oblasti pro vozidla IZS.

 

Chodíte pěšky?

Pro chodce by mohlo být pozitivem vytvoření více pěších zón. Při bližším pohledu do Cyklogenerelu (strana 41) však zjistíme, že tyto zóny nebudou tak docela pěší, ale předpokládá se v nich volný pohyb cyklistů. Jedná se tedy spíše o cyklostezky nežli pěší zóny, přičemž nehodláme rozvíjet spekulace o tradičně špatném přístupu cyklistů k chodcům.

Cyklogenerel také předpokládá rozmístění většího počtu dopravních značek upravujících nejrůznější zákazy a omezení, a to včetně vysvětlujících tabulí s pozitivně pojatou vysvětlující kampaní, mající ozřejmit nezbytnost navrhovaných omezení. V neposlední řadě, současná úprava provozu na Praze 3 (jednosměrky) činí provozní situaci předvídatelnou. Po zavedení cykloobousměrek se pěší budou muset sžít s novým fenoménem – cyklistou jeducím v protisměru.

Nedovedeme posoudit vliv navrhovaných úprav na MHD, ale lze předpokládat, že nastane, protože některá navrhovaná opatření kolidují s existujícími trasami MHD.

 

Jak bude Cyklogenerel zaváděn?

Z dosavadních prohlášení zástupců MČ Prahy 3 jsme si neudělali jasnou představu, jaký harmonogram zavádění opatření v Cyklogenerelu uvedených hodlá vedení MČ sledovat. Zatímco na jedné straně je Cyklogenerel prezentován jako koncepční materiál, ze kterého žádná konkrétní opatření neplynou, na straně druhé obsahuje Cyklogenerel návrh opatření, která se mají zavést již v roce 2013, viz následující mapka.

Cyklogenerel - plán pro rok 2013: Zdroj: Cyklogenerel P3.