Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Cyklogenerel Prahy 3: Kolik zaplatila radnice za cyklogenerel?

Místostarosta Rut při veřejném projednávání Cyklogenerelu tvrdil, že při výběru dodavatele pro zpracování Cyklogenerelu zvítězila nejnižší nabídková cena. Naše sdružení se tímto výrokem detailně zabývalo a ukázalo se, že to není pravda. Popravdě řečeno, čekali jsme to.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme si vyžádali informace o tom, jak probíhal výběrový proces dodavatele na zakázku představovanou zpracováním Cyklogenerelem. Z odpovědi poskytnuté nám Ing. arch. Fikarem plyne následující:

1. Zakázka na Cyklogenerel nebyla vypsána jako zakázka malého rozsahu podle § 18 zákona. Tento postup zákon umožňuje a formálně je v pořádku a zcela v souladu se zákonem, jsme však toho názoru, že v případě politiků spojených se Stranou zelených, zašťitující se soustavně transparentností při hospodaření s veřejnými prostředky, by bylo na místě očekávat vyšší standard. Zejména v tomto případě, kdy nehrozilo prodlení.  V případě, že by zadání zakázky proběhlo v režimu podle § 18 odst. 5 zákona, musel by například zadavatel předem zveřejnit, podle jakých kritérií budou nabídky hodnoceny a musel by nabídkové řízení učinit veřejně. Tyto body radnice MČ Prahy 3 obešla v mezích zákona.

2. Odbor územního rozvoje oslovil čtyři subjekty s požadavkem na předložení nabídek. Jeden subjekt nabídku nepředložil. Další tři subjekty předložily nabídky s níže uvedenou nabídkovou cenou včetně DPH.

  • Nabídka na zpracování projektové dokumentace – Generel cyklistické dopravy, dodavatel DIPRO spol. s r.o., nabídková cena 264.000 Kč
  • Nabídka za zpracování úvodní fáze cyklogenerelu, dodavatel Tomáš Cach, nabídková cena 299.000 Kč
  • Nabídka na vypracování úvodních fází cyklogenerelu, dodavatel EDIP, nabídková cena 576.000 Kč.

Nabídka Ing. Cacha tedy nebyla nejlevnější. Kromě samotné výše nabídkové ceny je třeba brát v úvahu, že architekt Cach nabídl zpracování toliko úvodní fáze cyklogenerelu, což z poskytnutých informací zcela jednoznačně plyne.

3. Výbor pro územní rozvoj MČ Praha 3  se seznámil s nabídkami, souhlasil s doporučením koordinátora Tomáše Slepičky a uložil odboru územního rozvoje objednat zakázku u architekta Cacha.

 

Naše pochybnosti o výběru dodavatele pro tento projekt dále prohloubilo prohlášení místostarosty Ruta v úvodu veřejné diskuse odkazované na začátku tohoto textu, kde místostarosta veřejnosti sděluje, že dalším rozhodujícím faktorem byla osoba architekta Cacha.

Nezbývá tedy než se zeptat – jedná se o další projekt z programu „cykloaktivisté sobě„?