Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Jak je to s přívěsnými vozíky

Zpravodajský web Novinky.cz přinesl v tomto týdnu informaci o případu řidiče, který byl podle Novinek potrestán za to, že za svým osobním vozidlem táhl vozík o hmotnosti vyšší než 750 kg. „U přívěsného vozíku s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kilogramů není třeba žádné speciální oprávnění, stačí „béčko“, nad tuto hmotnost už  ano“, uvedly Novinky.

Správní orgán, v tomto případě odbor dopravy MÚ v Říčanech, potrestal řidiče pokutou 25000 Kč a zákazem řízení na jeden rok.

K uvedenému případu uvádíme následující:

1. Informace zprostředkovaná Novinkami o tom, že k tažení vozíku s nejvyšší přípustnou hmotností 750 kg je potřeba ŘP sk. B s rozšířením pro skupinu E, není správná. V únoru 2013 adresovalo ministerstvo dopravy Policii a všem správním orgánům dopis pod značkou 495/2013-160-RP/1, kde se uvádí:

a) Do české legislativy byla špatně implementována směrnice 2012/36/EU, ze které vyplývá, že je možné složit jízdní soupravu z motorového vozidla o největší povolené  hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, za které je možné připojit přípojné vozidlo o hmotnosti převyšující 750 kg, ale souprava nesmí převýšit  největší povolenou hmotnost 3 500 kg. Další možností, v rámci řidičského oprávnění skupiny „B“, je možné řízení jízdní soupravy složené z motorového  vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, kdy je možné připojit přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, kdy tato jízdní souprava přesáhne největší povolenou hmotnost 3 500 kg, ale nesmí přesáhnout 4 250 kg. V tomto případě je potřeba mít rozšířené oprávnění B+E

b) ministerstvo dopravy také uvádí, že iniciovalo změnu zákona v tomto paragrafovaném znění:

(Do skupiny)  B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,“

c) ohledně správní praxe:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, Ministerstvo dopravy dospělo k jednoznačnému závěru, že je nutné čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice o řidičských průkazech přiznat přímý účinek a toto ustanovení jsou české správní orgány a orgány Policie České republiky povinny aplikovat namísto dosavadní rozporné vnitrostátní úpravy, tj. do doby, než nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. upravující tento nesoulad, se bude uplatňovat výše uvedený rozsah řidičského oprávnění skupiny „B“ (navržené znění). Po přijetí návrhu bude s ohledem na znění přechodného ustanovení toto řešení stanoveno i zákonem.

Dalším omezením je, že nejvyšší povolená hmotnost taženého vozidla nesmí být vyšší než nejvyšší přípustná hmotnost vozidla tažného.

V případě, že řidič splnil podmínku o celkové hmotnosti soupravy a auto bylo těžší než přívěs, může uvedené skutečnosti použít ke své obhajobě a jsme přesvědčeni, že úspěšně.

2. Mimoto musíme v tomto případě dodat, že podstatou činnosti správního orgánu není mechanicky vykládat zákony. Veřejná  správa  je  službou  veřejnosti (§ 4 správního řádu) a správní  orgán  dbá,  aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem (§ 2 správního řádu). V tomto případě spatřujeme na straně správního orgánu naprostou neochotu zabývat se konkrétními okolnostmi případu, kdy přívěs sice měl nejvyšší povolenou hmotnost (tzn. hmotnost plně naloženého vozíku) 750 kg, ale v době, kdy policie řidiče zastavila, byl vozík prázdný a vážil odhadem 100-200 kg. Ačkoli byl formální znak porušení zákona naplněn, materiální znak podle našeho názoru naplněn nebyl.

Dále je třeba brát v úvahu, že záměrem zákonodárce v případě postihování jízdy bez příslušné skupiny řidičského oprávnění bylo potrestat ty řidiče, kteří např. řídí autobus s řidičským oprávněním na osobní auto. Tomu odpovídá i výše trestu, která je zjevně navržena pro takové případy. V případě překročení nejvyšší povolené hmotnosti soupravy, která navíc ještě fakticky nenastala, neodpovídá výše postihu vzniklé situaci. MÚ Říčany se zde pokouší rigidně aplikovat ustanovení zákona tak, aby uplatnil svoji autoritu nebo vybral hodně peněz na pokutách bez přihlédnutí k okolnostem konkrétního případu.

Nemůžeme se tedy shodnout s vyjádřením úředníka, že postupuje přesně podle zákona. Podle našeho názoru provádí pravý opak.

Doporučujeme všem řidičům v podobné situaci, aby se nezdráhali odvolat a využít i mimořádných opravných prostředků.