Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Jak se (ne)měří rychlost v Mratíně a Měšicích – pokračování

Na podzim loňského roku jsme informovali o aktivitách našeho sdružení v obcích Měšice a Mratín, které vedly k tomu, že obecní policie Měšice musela přehodnotit svůj záměr „vydělávat na sebe“ výběrem pokut.

Strážníci z Měšic to měli vymyšlené dobře, přesně tak, jak jim to současná legislativa umožňuje. Jeden radarový přístroj postačoval k tomu, aby „uživil“ čtyřčlennou obecní policii. Tomu napomáhal přístup Policie České republiky, která určila jako „místa“ vhodná k měření celé katastry obcí Měšice a Mratín, a také účelové stanovení rychlostních limitů. V neposlední řadě pak značky oznamující začátek a konec obce skryté ve vegetaci. Představitelé obce Měšice dokonce veřejně hovořili o tom, že jejich záměrem je „samofinancovatelná“ obecní policie. Celou zprávu o loňských aktivitách našeho sdružení v Mratíně si můžete přečíst zde.

Podotýkáme opět, že naše sdružení s takovým přístupem zásadně nesouhlasí. Jedná se o zneužití práva a pravomocí, které obecní policie získaly za tím účelem, aby mohly na přesně vymezených místech zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu. Příčinou takových excesů, jaké jsme zaznamenali v Mratíně je současný legislativní stav, kdy obce současně rozhodují o vině v přestupkových řízeních a současně je pokuta příjmem obecního rozpočtu.

Po zásahu našeho sdružení přehodnotila Policie ČR rozsah míst, kde smí obecní policie Měšice měřit rychlost, a to jak na území obce Měšice, tak i Mratín. Toto nové určení bylo omezeno na místa, kde dochází např. k zvýšenému pohybu chodců nebo kde jsou školy, obchody apod. Strážníci tedy museli opustit  oblíbená a výnosná „loviště“ poblíž značek „konec obce“ a výběr rychlostní daně poklesl.

Podle motoristů, se kterými jsme měli možnost mluvit, byla běžně pokutována jízda rychlostí 47 km/h zhruba 200m před značkou „konec obce“.

O to víc nás zaujalo, že obecní policie Měšice v únoru 2013 v podstatě zanikla. Po odchodu velitelky Bc. Žembery, které se patrně nelíbilo, že se musí řídit zákony a pokyny vedení obce, zůstal v Měšicích ve službě již jen jeden strážník místo původních čtyřech.

V periodiku „Měšický zpravodaj“, vydání z února 2013, se objevil následující text starosty Měšic Lance:

Vážení spoluobčané. V době, kdy jsme zakládali Obecní policii Měšice, nikdo nevěděl jaké budou náklady na její provoz. Obec požadovala zklidnění automobilového provozu a snížení kriminality. Každý z Vás může dnes posoudit, zda toho bylo dosaženo. Tímto úkolem jsem pověřil velitelku OP Měšice Bc. Ludmilu Žembery, která měla za úkol organizovat činnost OP tak, aby náklady obce byly minimální. Přednost před plněním plánovaných činností měly vždy operativní úkoly zadané mnou dle požadavků okamžité situace. Po návrhu velitelky OP na úpravu náplně činnosti policie vedoucí k minimalizaci nákladů při zachování stávajícího objemu služeb, byly vypracovány Kontrolním výborem a místostarostou p. Bejlkem další dva návrhy na chod policie. Zastupitelstvo se rozhodlo nepřijmout návrh velitelky OP a souhlasí s možným financováním chodu OP z rozpočtu obce. Pokud bude chtít obec tyto výdaje z rozpočtu obce minimalizovat, dojde zákonitě k zmenšení poskytované služby občanům. Čas ukáže správnost tohoto rozhodnutí. Velitelka Bc. Žembery, je zklamaná rozhodnutím Zastupitelstva obce Měšice, které nedá na její názor a připouští omezení fungující služby OP. Protože se Bc. Žembery nedokáže smířit s životem obecního policisty, který se nemůže plně realizovat, ukončila pracovní poměr s obcí.

Jinými slovy, obecní policie se již neuživí za pomoci radaru, obec bude muset platit její fungování z obecní pokladny, ale protože by to stálo moc peněz, bude třeba obecní policii redukovat.

Podle posledních informací byla Bc. Žembery a její svérázné představy o financování obecních sborů strážníků vyslyšeny v sousedním Mratíně, kde měla obecní policie Měšice za starých časů předtím několik výnosných lovišť, a relokuje svoje aktivity tam. Pokud zjistíme, že nově vznikající obecní policie Mratín praktikuje stejný výklad zákona jako předtím v Měšicích, postaráme se opět o to, aby obecní policie fungovala přesně v tom legislativním rámci, který ji zákonodárce nadělil.

Popsaný příběh dokonale ukazuje, k čemu vlastně v mnoha obcích obecní policie slouží. Rádi bychom také vyjádřili přesvědčení, že bezpečnost obyvatel Měšic nebude zánikem nebo omezením činnosti jejich obecní policie nijak dotčena, protože strážník, který tráví celý pracovní den zabukařením s radarem, stejně bezpečnosti občanů nijak nepomáhá.

Podobně jako v Mratíně i jiných obcích je naše sdružení připraveno intervenovat i v jiných obcích, kde obecní policie praktikují výběr „rychlostního poplatku“ stejným způsobem. Uvítáme v tomto smyslu návrhy přímo od místních občanů a motoristů. Není přípustné, aby obecní policie pracovaly s vlastními výklady zákona a představitelé obcí tuto činnost kryli nebo dokonce vyžadovali.